Uložení urny

Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na veřejném pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který odpovídá podmínkám pohřbívání na daném pohřebišti. § 22 ods. 6 zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Při každém uložení urny je nutné zamatrikování na příslušné hřbitovní správě. V případě, že si klient sám provede uložení urny do kolumbární schránky, je nutno provést zamatrikování na příslušné hřbitovní správě. Uložení urny může objednat buď nájemce osobně s nájemní smlouvou a platným občanským průkazem nebo jiná osoba s plnou mocí s ověřeným podpisem nájemce.

Vyzvednutí urny

Vyzvednutí urny z hrobového místa může objednat buď nájemce osobně s nájemní smlouvou a občanským průkazem nebo jiná osoba s plnou mocí s ověřeným podpisem nájemce.

Rozptyl

K objednání rozptylu je třeba předložit úmrtní list a urnu s popelem nebo objednávku k převozu urny a doklad k vyzvednutí urny (pouze pohřební ústav Strašnice nebo Motol). Urnu nelze přinést přímo k rozptylu!

Placení prodloužení nájmu

K zaplacení prodloužení nájmu přímo nájemcem je potřeba pouze nájemní smlouva a občanský průkaz. V případě prodlužování nájmu jinou osobou za nájemce musí tato osoba doložit nájemní smlouvu, občanský průkaz a zároveň plnou moc udělenou nájemcem, která musí být úředně ověřená.

Převod práv k pronajatému místu

Převod práv k pronajatému místu lze provést následujícími způsoby:

  1. za přítomnosti původního a nového nájemce (oba s platnými průkazy totožnosti)
  2. bez přítomnosti původního nájemce na základě jím udělené a úředně ověřené plné moci novému nájemci
  3. na základě soudního rozhodnutí o dědickém řízení, které nabylo plné moci na dědice

Pořízení hrobového zařízení

Hrobové zařízení lze vybírat z nabídky SPH (v nabídce je mnoho set kusů, výběr z nabídky viz zde). Cena je stanovena soudním znalcem. Tato cena zohledňuje lokalitu hřbitova (např.na Olšanských hřbitovech a na Vyšehradě jsou ceny vyšší než na ostatních hřbitovech) a je v ní rovněž zahrnuta srážka za “opotřebení stářím“. V celkové ceně je započtena i cena znaleckého posudku (cca 750 Kč za hrob nebo urnový hrob, cca 850 – 980 Kč, pokud jde o hrobku). Při pořízení nového hrobového zařízení je nutno doložit platné stavební povolení vydané hřbitovní správou. K vydání stavebního povolení je zapotřebí vyplnit žádost o vydání stavebního povolení. O vydání žádá nájemce nebo jiná osoba s úředně ověřenou plnou mocí. V případě více nájemců, musí být předložena úředně ověřená plná moc od všech nájemců, případně postačí jejich osobní přítomnost. Potřebné další doklady pro vydání stavebního povolení budou nájemci specifikovány příslušnou hřbitovní správou.

Úpravy hrobového zařízení

Stavební povolení je nutné i pro opravy a úpravy stavební či řemeslné povahy, kterými se mění výměra zastavěné plochy nebo charakter okolí. Při ostatních úpravách hrobového zařízení žádá nájemce nebo zplnomocněná osoba o vydání Souhlasu s úpravou hrobového zařízení. Mezi úpravy nepodléhající stavebnímu povolení patří:

  • - zhotovení nového základu
  • - rovnání rámu – oprava pomníku
  • - nápisy a přípisy na pomník
  • - změna materiálu při opravě
  • - čistění a broušení
  • - osazení sklípku na urny atd.

Stavební povolení a Protokol o schválení stavby budou vystaveny ve lhůtě 30 dnů, Souhlas s úpravou hrobového zařízení na počkání.

 

Vysvětlení pojmů

hrobové místo – místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren,

hrob – místo pro uložení lidských pozůstatků do země (pozůstatky se ukládají v rakvi do výkopu hlubokého 1,5 m až 2 m) nebo zpopelněných ostatků (uložení urny do země, do nadzemní schránky, smísení popela se zemí)

hrobka – stavba s podzemním nebo nadzemním prostorem pro uložení lidských pozůstatků, zpravidla vyzděná podzemní tumba

urnový hrob – místo určené výlučně pro uložení zpopelněných lidských ostatků

hrobové (hrobkové) zařízení – pomník, krycí deska, rám atd.

 

Náklady související s pořízením hrobu

• Pořizovací cena: v případě zakoupení některého z hrobových zařízení z nabídky SPH (počet volných míst na jednotlivých hřbitovech viz zde ) je cena stanovena soudním znalcem. Tato cena zohledňuje lokalitu hřbitova (např.na Olšanských hřbitovech a na Vyšehradě jsou ceny vyšší než na ostatních hřbitovech) a je v ní rovněž zahrnuta srážka za “Opotřebení stářím“. K odhadní ceně bude zájemci připočtena i cena znaleckého posudku (650 Kč za urnový hrob, 700 – 750 Kč za hrob, 800 – 950 hrobka).

• U nově zhotovených hrobových zařízení, která nabízejí soukromá kamenictví, je třeba počítat s tržní cenou, která se u jednotlivých firem může lišit. Je vhodné se tedy informovat u více prodejců. U běžných urnových hrobů lze počítat zpravidla s částkou od 20 tisíc Kč, klasický hrob (rám, krycí deska, pomník) se zpravidla pohybuje od 40 tisíc Kč. Náklady na zřízení hrobky zpravidla přesahují 100 tisíc Kč. Pro dosažení výhodnější pořizovací ceny doporučujeme vyzvat ke zpracování cenové nabídky alespoň 2 různé kamenické firmy.

• Nájem a služby s nájmem spojené: za hrobové místo nájemce hradí nájem na 10 let (hrob), 5 let (urnový hrob) nebo 20 let (hrobka). Výše nájmu na všech pražských hřbitovech činí 120 Kč/m2 (osvobozeno od DPH). Nedílnou součástí platby nájmu je platba za „služby s nájmem spojené“ (režijní náklady spojené s údržbou hřbitova, včetně DPH 15%). Více informací najdete v ceníku, který je ke stažení zde.

Opravy: při zakoupení staršího hrobového zařízení mohou další náklady představovat drobné opravy (sesazení rámu, vyčištění, přebroušení nápisové desky atd.). Při provádění rozsáhlejších oprav doporučujeme vyzvat ke zpracování cenové nabídky alespoň 2 různé kamenické firmy.

Exhumace: u nově pronajímaných hrobů a urnových hrobů správce pohřebiště vyzvedá uložené zpopelněné ostatky (urny) na své náklady. Nezpopelněné ostatky zůstávají v hrobě a v případě pohřbení jsou soustředěny a uloženy na dno výkopu. V případě, že nájemce nechce mít původní nezpopelněné ostatky v hrobě uložené, může je na vlastní náklady nechat exhumovat správcem pohřebiště. U nově pronajímaných hrobek hradí nový nájemce veškeré náklady spojené s vyklizením podzemního prostoru včetně exhumace. Cena exhumace závisí na počtu uložených ostatků a je stanovena dle platného ceníku.

Služby hřbitovní správy: Nájemce si může rovněž objednat z široké nabídky nabízených služeb Správy pražských hřbitovů. Jedná se především o čištění hrobů, výsadbu květin, zálivku, celoroční péče o hrob. Více informací viz. jednotlivé hřbitovní správy a ceník.

 

Objednání hřbitovních prací a služeb

Na příslušných hřbitovních správách lze objednat pouze práce, služby a materiál uvedené v Ceníku prací a služeb hřbitovních oborů. Zde najdete základní informace o možnostech získání hrobu, uzavření nájemní smlouvy atd.