Revitalizace a obnova historické části lokality Olšanského hřbitova (reg.č. CZ.2.16/2.1.00/25563)

Revitalizace a obnova historické části lokality Olšanského hřbitova (reg.č. CZ.2.16/2.1.00/25563)

Hlavním cílem projektu je revitalizace více než 13 hektarů Olšanských hřbitovů (hřbitovy VI, IX, a 1. obecní). Výsledkem bude funkční, esteticky přitažlivé a bezpečné prostředí – v synergii s aktuálně realizovanými či připravovanými projekty chceme dosáhnout potřebné úrovně kvalitního veřejného prostoru, který bude skutečným místem paměti národa.

Projekt je tvořen řadou dílčích akcí pokrývajících celou plochu území (revitalizace zeleně, restaurování cenných náhrobků, vybavení mobiliářem, instalace litinových hydrantů) či prostory vstupů (instalace informačních kiosků, kontejnerové stání, drobné stavební úpravy).

Restaurování náhrobků

Předmětem restaurátorského zákroku je náhrobek rodiny soudního rady Aloise Hrdličky, 23 vojenských hrobů a Náhrobek rodiny Zachystalovy.

  • náhrobek rodiny soudního rady Aloise Hrdličky

Jeden z nejhonosnějších a nejznámějších náhrobků na Olšanských hřbitovech. Čtyři sochy v životní velikosti z carrarského mramoru ve scénickém výjevu představují sen matky, jejíž syn si vzal život kvůli prohře v kartách. ,,Před lety bývala tato skupina soch z bílého mramoru, ostře se odrážející od černého mramoru pozadí, vytvořená podle matčina snu Fr. Rousem, spíše jakousi atrakcí Olšan, na kterou se chodili dívat lidé z celé Prahy.“ (E.A.Hruška, Romantické Olšany, 1940)

František Rous, významný český sochař, žák prof. Hellmera a Tilgnera, podílel se na pomníku Andrassyho a na miléniovém pomníku v Budapešti,  na pomníku Marie Terezie pro Bratislavu a Matyáše Korvína pro Cluj-Napoca (Koloszvár). V r. 1896  skončil třetí v soutěži na jezdecký pomník sv. Václava za Myslbekem a Schnirchem. Po požáru Národního divadla realizoval spolu s Emanuelem Hallmanem a Ladisalvem Šalounem Schnirchovy trigy.

  • 23 vojenských hrobů

Na Olšany bylo v r. 1905 přeneseno několik desítek náhrobků a ostatků ze zrušeného vojenského hřbitova v Karlíně. Jednalo se o 20 generálů, 25 plukovníků atd. Na IX. olšanském hřbitově bylo zřízeno vojenské oddělení. Jsou zde pochovány významné postavy vojenské historie, jako např. zemský velitel ve Vídni Josef Philippovič, podmaršálek rytíř z Adelsbach – Grimenů, zemský velitel v Praze Eduard Freiherr von Litzelhofen aj. Náhrobky, díla předních sochařů druhé pol.19. století (Václav Prachner, A. Summ, F. Pischelt, A. Dvořáček), jsou ve špatném stavu.

,,Oddělení 10b devátého hřbitova na Olšanech mohlo být vzácným souborem vojenské funerální plastiky 19. Století, avšak nestalo se tak. Při procházení tímto oddělením není obtížné získat názor, že od roku 1950 se jedná o záměrnou likvidaci odd. IX/10b, která pokračuje do dnešních dnů.“ (Olšany hrdinské, Irena a Ladislav Michálkovi, 2008)

  • náhrobek rodiny Zachystalovy

Atypický náhrobek je umělecky hodnotnou a historicky cennou sochařskou památkou. Autorství by mohlo být připsáno Alexi Zelinkovi nebo Františku Hnátkovi. Při zhodnocení umělecké hodnoty a míry poškození se jeví celkový restaurátorský zásah, spojený s menší rekonstrukcí chybějícího tvarosloví a  důkladnou konsolidací a konzervací, jako neodkladný.

Revitalizace zeleně

Olšanské hřbitovy jsou významnou součástí takzvaného celoměstského systému zeleně. Revitalizované území je svou rozlohou 13, 24 ha větší nežli nedaleké Riegrovy sady. V rámci revitalizace budou provedeny zdravotní a bezpečnostní řezy dřevin, vazby korun a další ošetření více než tisíce stromů, které tvoří aleje podél hlavních komunikací.  Zároveň bude provedena výsadba na místech, kde v minulosti došlo k odstranění dřevin bez náhrady.

Mobiliář

Mobiliář hřbitova zcela neodpovídá historickému významu hřbitova. Vodní zdroje sloužící návštěvníkům k natočení vody do konví jsou tvořeny plastovou trubkou a ocelovým profilem ve zcela užitkovém provedení. Estetická úroveň těchto objektu je záporná. Lavičky jsou umístěny nahodile, v nedostatečném počtu. Jejich absence bývá předmětem stížností zejména starších návštěvníků. Centrální kašnu tvoří betonová skruž. Ve vstupním prostoru hřbitova jsou nevhodně umístěny kontejnery na separovaný odpad.

3 informační samoobslužné kiosky            

Instalace interaktivních informačních kiosků s přístupem do evidence hrobů umožní dostupnost informací po celou otevírací dobu hřbitova 7 dní v týdnu. Bude umožněno vyhledávání hrobů, budou zpřístupněny informace o revitalizovaném území se zdůrazněním kulturních a historických hodnot lokality. Informační kiosky budou určeny pro návštěvníky hřbitova, kteří přicházejí za poznáním i pro uživatele hrobových míst. Předmětná část hřbitova je častým cílem zahraničních turistů, kteří přicházejí uctít památku Franze Kafky na Nový židovský hřbitov a následně míří na Olšanské hřbitovy k hrobu Jana Palacha aj.

 

Hrdlička kontejnery skruž Olšanské hřbitovy foto: (c) Jiří Částka, www.MediaFoto.cz zachystal