Rekonstrukce havarijního objektu bývalé vrátnice – hrázděné stavby z r. 1842

Rekonstrukce havarijního objektu bývalé vrátnice – hrázděné stavby z r. 1842

Předmětný domek, datovaný k roku 1842, je situován při jižním vstupu do areálu Olšanských hřbitovů (IV. hřbitov). Stavba původně sloužila jako vrátnice, v posledních letech jako sklad nářadí. Vlastní hrázděné zdivo je cihlové s vápennou maltou. Některé zděné segmenty jsou zdobeny vystouplými výplněmi. Nosná dřevěná (smrková) konstrukce stavby je pokryta obložkami z borových fošen zdobených “okostěním”. Zajímavým prvkem je štítová dřevěná výzdoba – předsazené řezané křížení krokví s vazným křížem, výplňové řezby s rostlinným motivem, zdobené nákončí krokví.

Stav před rekonstrukcí

Domek byl zasažen silnou vlhkostí, neboť stál bez jakékoliv izolace přímo na cihlové podezdívce s hliněnou podlahou. Sedlová střecha s térovou lepenkou byla ve zcela dezolátním stavu, části krytiny chyběly a na mnoha místech do objektu zatékalo. V mezistropí byl usídlen včelí roj. Střešní krokve a prkenné pobití bylo silně zasaženo hnilobou, zvláště na západní straně.

Hrozilo samovolné prolomení střechy. Stropní trámy a pozednice byly prohnilé stejně jako stropní prkna s rákosovým podbitím a vápennou omítkou. Omítka byla nesoudržná. Nosná konstrukce hrázdění byla promáčená, napadená hnilobou. Základové trámy konstrukce byly zcela destruovány hnilobou, vnější obložky poškozeny mechanicky i hnilobou. Z původních oken se dochovaly pouze části vnitřních špalet a vnitřních obloží. Otvory byly provizorně zabedněny prkny. Výplňové dveře objektu zdobené v horní části železným rastrovým rámem, původně zaskleným, vykazovaly velké množství nevhodných novodobých zásahů a statické narušení. Dochované ozdobné řezby byly z větší části ztrouchnivělé, samovolně odpadávající, z části zcela chyběly.

 

2 9 10 13 21 29 32 39 44 49 51 52 59 61