Od 19. dubna jsou v platnosti nové řády pohřebišť

Od 19. dubna jsou v platnosti nové řády pohřebišť

Řády pohřebišť platné od 19.4.2021 jsou v tištěné formě k nahlédnutí na hřbitovní správách a v nejbližší době budou umístěny na webu www.hrbitovy.cz v sekci Ke stažení.

 

 

Prolink na usnesení Rady HMP, které obsahuje schválené řády zde:  

http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=188226029037032249239226047037032249236226044037032249236226041037032249236&id=615730

 

 

Důvodová zpráva k tisku R-39182

Radě HMP se v souladu s ustanovením §3 odst. 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předkládá návrh na vydání řádů veřejných pohřebišť ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve správě příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů, a to: 1. Řád veřejného pohřebiště Ďáblický hřbitov 2. Řád veřejného pohřebiště Malostranský hřbitov 3. Řád veřejných pohřebišť Strašnický hřbitov a Motolský hřbitov 4. Řád veřejných pohřebišť: Bohnický hřbitov, Branický hřbitov, Břevnovský hřbitov, Bubenečský hřbitov, Hloubětínský hřbitov, Hlubočepský hřbitov, Holešovický hřbitov, Hostivařský hřbitov, Hrdlořezský hřbitov, Jinonický hřbitov, Kobyliský hřbitov, Košířský hřbitov, Libeňský hřbitov, Malvazinecký hřbitov, Nuselský hřbitov, Olšanský hřbitov, Podolský hřbitov, Prosecký hřbitov, Radlický hřbitov, Ruzyňský hřbitov, Strašnický evangelický hřbitov, Střešovický hřbitov, Šárecký hřbitov, Vinohradský hřbitov, Vokovický hřbitov, Vršovický hřbitov, Vyšehradský hřbitov a Záběhlický hřbitov V souvislosti s novelou zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, provedenou zákonem č. 193/2017 Sb., vzešla potřeba přizpůsobit řád veřejného pohřebiště z roku 2002 nové právní úpravě a vydat řády nové, což mělo být zajištěno dle přechodného ustanovení zákona k 1. 9. 2020. K prodlení došlo z důvodu dlouhého připomínkového procesu před schválením řádů příslušným odborem MHMP (viz příloha č. 1 k důvodové zprávě). Kromě výše uvedené novely se od přijetí stávajícího řádu stal účinným též nový občanský zákoník a další právní předpisy spojené s novou koncepcí občanského práva, které ovlivnily znění nových řádů. S ohledem na současný stav jednotlivých pohřebišť a s ohledem na doporučení Ministerstva pro místní rozvoj bylo odstoupeno od řešení formou jednotného komplexního řádu závazného pro všechny pohřebiště a byla nově zvolena varianta vypracování více druhů provozních řádů, kdy jednotlivý návrh vždy zastřeší potřeby určité skupiny pohřebišť. Nové řády zohledňují specifika dané skupiny pohřebišť. Kromě ukládání lidských pozůstatků do hrobů a hrobek, je možné ukládat zpopelněné ostatky v urnách nebo na vybraných pohřebištích jako místo posledního odpočinku využít vsypové a rozptylové louky. Návrh řádu též upravuje válečné hroby a čestná pohřebiště a reflektuje existenci společných hrobů pro ukládání nezpopelněných lidských ostatků (kostnice). Veřejnosti jsou na některých pohřebištích k dispozici též smuteční obřadní síně. Řád veřejného pohřebiště Ďáblický hřbitov umožňuje ukládání lidských ostatků do země a ukládání pozůstatků do uren. Jsou zde vyhrazena jednotlivá místa pro hroby, hrobky a urnová místa, rozptylové či vsypové louky nebo jejich kombinace. Součástí pohřebiště je Les vzpomínek.Řád veřejného pohřebiště Malostranský hřbitov umožňuje ukládání lidských ostatků do země, a to ukládání do hrobů a do hrobek. Řád veřejných pohřebišť Strašnický hřbitov a Motolský hřbitov umožňuje ukládání zpopelněných lidských ostatků. Jsou zde vyhrazena jednotlivá místa pro urnové hroby, kolumbária a rozptylové či vsypové louky. Poslední řád veřejných pohřebišť umožňuje ukládání lidských ostatků do země a ukládání ostatků do uren. Jsou zde vyhrazena jednotlivá místa pro hroby, hrobky a urnová místa, rozptylové či vsypové louky nebo jejich kombinace. Vsypové či rozptylové louky jsou na Libockém, Malvazineckém, Olšanském, Strašnickém evangelickém, Vokovickém a Vršovickém hřbitově. Předložení schválení řádů na jednání RHMP předcházelo schválení řádů Odborem živnostenským a občanskoprávním MHMP ze dne 12. 10. 2020 (viz příloha č. 1), a vydání souhlasného stanoviska Hygienické stanice HMP ze dne 9. 7. 2020 (viz příloha č 2). Dále byly zapracovány připomínky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, především se jednalo o část týkající se německých válečných hrobů, na základě česko – německé Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č. 521/ 1992 Sb. Nově jmenovaný ředitel Správy pražských hřbitovů, Mgr. Martin Červený, byl požádán o stanovisko k řádům, kdy tento vnímá nutnost uvedení řádů do souladu s novelizovaným zákonem č. 256/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve znění, které je předloženo k odsouhlasení RHMP a navrhuje řády odsouhlasit. Současně však doporučuje v dohledné době další aktualizaci dle návrhů obsažených v manuálu Koncepce pražských hřbitovů, kterou vypracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města roku 2020. Návrhy nových řádů zpracuje Správa pražských hřbitovů. Odbor zdravotnictví na základě výše uvedených informací navrhuje schválit vydání nových řádů veřejných pohřebišť dle přílohy č. 1 až 4 k usnesení RHMP.