Výběr z nabídky

Základní informace

Zde najdete základní informace o možnostech získání hrobu, uzavření nájemní smlouvy atd.

Vysvětlení pojmů

hrobové místo - místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren,
hrob – místo pro uložení lidských pozůstatků do země (pozůstatky se ukládají v rakvi do výkopu hlubokého 1,5 m až 2 m) nebo zpopelněných ostatků (uložení urny do země, do nadzemní schránky, smísení popela se zemí)
hrobka – stavba s podzemním nebo nadzemním prostorem pro uložení lidských pozůstatků, zpravidla vyzděná podzemní tumba
urnový hrob – místo určené výlučně pro uložení zpopelněných lidských ostatků
hrobové (hrobkové) zařízení – pomník, krycí deska, rám atd.

Náklady související s pořízením hrobu

• Pořizovací cena: v případě zakoupení některého z hrobových zařízení z nabídky SPH (počet volných míst na jednotlivých hřbitovech viz zde ) je cena stanovena soudním znalcem. Tato cena zohledňuje lokalitu hřbitova (např.na Olšanských hřbitovech a na Vyšehradě jsou ceny vyšší než na ostatních hřbitovech) a je v ní rovněž zahrnuta srážka za "Opotřebení stářím“. K odhadní ceně bude zájemci připočtena i cena znaleckého posudku (650 Kč za urnový hrob, 700 – 750 Kč za hrob, 800 – 950 hrobka).
• U nově zhotovených hrobových zařízení, která nabízejí soukromá kamenictví, je třeba počítat s tržní cenou, která se u jednotlivých firem může lišit. Je vhodné se tedy informovat u více prodejců. U běžných urnových hrobů lze počítat zpravidla s částkou od 20 tisíc Kč, klasický hrob (rám, krycí deska, pomník) se zpravidla pohybuje od 40 tisíc Kč. Náklady na zřízení hrobky zpravidla přesahují 100 tisíc Kč. Pro dosažení výhodnější pořizovací ceny doporučujeme vyzvat ke zpracování cenové nabídky alespoň 2 různé kamenické firmy.
• Nájem a služby s nájmem spojené: za hrobové místo nájemce hradí nájem na 10 let (hrob), 5 let (urnový hrob) nebo 20 let (hrobka). Výše nájmu na všech pražských hřbitovech činí 120 Kč/m2 (osvobozeno od DPH). Nedílnou součástí platby nájmu je platba za „služby s nájmem spojené“ (režijní náklady spojené s údržbou hřbitova, včetně DPH 15%). Více informací najdete v ceníku, který je ke stažení zde.

Opravy: při zakoupení staršího hrobového zařízení mohou další náklady představovat drobné opravy (sesazení rámu, vyčištění, přebroušení nápisové desky atd.). Při provádění rozsáhlejších oprav doporučujeme vyzvat ke zpracování cenové nabídky alespoň 2 různé kamenické firmy.

Exhumace: u nově pronajímaných hrobů a urnových hrobů správce pohřebiště vyzvedá uložené zpopelněné ostatky (urny) na své náklady. Nezpopelněné ostatky zůstávají v hrobě a v případě pohřbení jsou soustředěny a uloženy na dno výkopu. V případě, že nájemce nechce mít původní nezpopelněné ostatky v hrobě uložené, může je na vlastní náklady nechat exhumovat správcem pohřebiště. U nově pronajímaných hrobek hradí nový nájemce veškeré náklady spojené s vyklizením podzemního prostoru včetně exhumace. Cena exhumace závisí na počtu uložených ostatků a je stanovena dle platného ceníku.

Služby hřbitovní správy: Nájemce si může rovněž objednat z široké nabídky nabízených služeb Správy pražských hřbitovů. Jedná se především o čištění hrobů, výsadbu květin, zálivku, celoroční péče o hrob. Více informací viz. jednotlivé hřbitovní správy a ceník.