Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, p.o. (dále jen „pronajímatel“) nabízí formou výběrového řízení pronájem samostatné budovy – nebytového prostoru před vstupem do Olšanských hřbitovů u Nové obřadní síně (roh ul. Vinohradská a Jana Želivského). Jedná se o pozemek parc. č. 4381/4, jehož součástí je stavba – budova bez čísla popisného nebo evidenčního v k.ú. Žižkov, obec Praha. Prostor o celkové velikosti 108 metrů čtverečních sestává z jedné místnosti, kanceláře, hygienického zázemí a exteriéru pod střechou budovy. Prostor je nabízen jako nevybavený, aktuálně probíhá jeho rekonstrukce s předpokládaným termínem dokončení v květnu 2024.

S nejlépe hodnoceným účastníkem výběrového řízení bude uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok, která bude obsahovat inflační doložku a požadavek na převedení odběrného místa elektrické energie na nájemce. Spotřebu vody bude hradit nájemce pronajímateli na základě předloženého vyúčtování. Podmínkou uzavření smlouvy je závazek nájemce opatřit provozovnu jen takovým vývěsním štítem a označením, který bude v souladu s Manuálem pro kultivovanou Prahu. Nájemce musí mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti ve výši 1.000.000,- Kč. Nájemce bude povinen složit kauci ve výši 1 měsíčního nájmu vč. DPH.

Termín prohlídky je stanoven na středu 22. května 2024 ve 14:00 hod., sraz účastníků před budovou k pronájmu.

Minimální výše nájemného činí 2 400 Kč/metr čtvereční/rok.

Termín podání nabídek je 27. května 2024 do 10:00 hod.

Kritéria hodnocení podaných nabídek:

  • Nabídnutá cena nájmu v Kč za 1 metr čtvereční a rok bez DPH.
  • Návrh účelu nájmu – typ a šíře nabízených služeb. Účastník výběrového řízení předloží základní koncepci a funkční využití pozemku včetně podrobného popisu nabízených služeb. Hodnocen bude přínos pro nájemce hrobových míst a návštěvníky Olšanských hřbitovů (potřebnost nabízených služeb pro návštěvníky, šíře nabízených služeb, doplnění nebo rozšíření služeb chybějících v lokalitě).

Hodnocení provede hodnotící komise jmenovaná pronajímatelem. Pronajímatel stanovil následující dílčí kritéria a přidělil jim následující váhy:

a) Nabídnutá cena nájmu v Kč za 1 metr čtvereční a rok bez DPH s váhou 55 %.
b) Návrh účelu nájmu s váhou 45 %.

Hodnocení proběhne následovně:

Nabídková cena nájmu:
Nejvyšším počtem bodů dle váhy v rámci dílčího kritéria bude hodnocena nejvýhodnější nabídka, tj. nabídka s nejvyšším nabízeným nájmem na 1 m2 bez DPH. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, poměrnou hodnocené nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky. Výsledek se vynásobí vahou dílčího kritéria, tj. 55 %.

Počet bodů = (nabídnutá cena/nejvyšší hodnocená nabídnutá cena /) x 100 x váha příslušného kritéria (tj. 55 %).

Návrh účelu nájmu:
Komise bude návrh účelu nájmu hodnotit s ohledem na zkušenosti a znalost problematiky jejích členů. Tento způsob posouzení návrhu účelu nájmu je plně v kompetenci hodnotící komise a účastníci s tímto způsobem posouzení vyjadřují svůj souhlas. Komise v daném kritériu udělí nejvýše 45 bodů.

V rámci kvality návrhu bude hodnoceno:
– potřebnost nabízených služeb pro návštěvníky – max. 30 bodů,
– šíře nabízených služeb – max. 10 bodů,
– doplnění dalších služeb nad rámec hlavní navrhované činnosti – max. 5 bodů

Výsledek v daném kritériu bude dán součtem bodů, který nabídka obdrží.

Body bude komise přidělovat následovně:

  • 65–100 % bodů – popis hodnoceného kritéria je detailní, požadované kritérium bylo zcela naplněno a je pro zadavatele akceptovatelné a vyhovující. Komise odečte body za drobné nedostatky.
  • 35–64 % bodů – popis hodnoceného kritéria je vyhovující, požadované kritérium bylo naplněno částečně a je pro zadavatele akceptovatelné s výhradami. Komise odečte body za nedostatky.
  • 0–34 % bodů – popis hodnoceného kritéria je nedostatečný nebo zcela chybí, návrh je pro zadavatele akceptovatelný s velkými výhradami nebo neakceptovatelný. 

Celkové hodnocení:

Na základě součtu výsledných hodnot všech kritérií u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že nejvýhodnější je vždy ta nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty (nejvyššího počtu bodů).

Výběrového řízení se mohou účastnit fyzické i právnické osoby podnikající i nepodnikající na území ČR starší 18 let způsobilé k právnímu jednání.

Účastníkem výběrového řízení je ten, kdo předloží vyhlašovateli písemnou nabídku v uzavřené a řádně označené obálce s uvedením odesílatele a názvem výběrového řízení – „Výběrové řízení – nebytový prostor – Jana Želivského“.

Uvedeným způsobem označená obálka musí být adresována vyhlašovateli Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, p.o., Pobřežní 339/72, 186 00 Praha 8 – Karlín a doručena prostřednictvím doručovací služby nebo osobně na podatelnu organizace ve stanoveném termínu.

Obálky, které nebudou zalepené či správně označené do výběrového řízení zahrnuty nebudou.

Součástí nabídky musí být vyplněný krycí list, jehož vzor tvoří přílohu této výzvy.

Pronajímatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez uvedení důvodu do doby podpisu nájemní smlouvy.

Přílohou výzvy je vzorová nájemní smlouva – není požadovanou součástí nabídky.