Zásady ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace, IČO: 45245801, se sídlem: Pobřežní 339/72, 186 00 Praha 8 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Pobřežní 339/72, 186 00 Praha 8

email: office@hrbitovy.cz

telefon: +420 272 011 126

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a na základě souhlasu, v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo v souvislosti s plněním právní povinnosti správce, která se na něj vztahuje nebo je získal od třetích osob či z veřejných registrů nebo jiným způsobem při výkonu své činnosti (např pořízením fotografie).
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a další informace pouze v rozsahu nezbytném pro splnění účelu, ke kterému jsou zpracovávány. Jedná se zejména o jméno, příjmení, datum narození, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu, rodné číslo, číslo občanského průkazu, podobu a další informace nezbytné k plnění povinností správce nebo dosažení jiného účelu zpracování osobních údajů.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • udělení souhlasu subjektu osobních údajů podle č. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 1. Oprávněným zájmem zakládajícím zákonnost zpracování je zejména ochrana práv správce (např. vymáhání pohledávek, zachování dobrého jména) ve výjimečných případech i prezentace činnosti správce.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

 

IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou ke splnění účelu, ke kterému byly zpracovány, standardně po dobu 5 let od získání osobních údajů nebo ukončení smluvního vztahu není-li pro výkon práv a povinností nutná delší doba archivace stanovená interními předpisy nebo právnímu předpisy. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující marketingové a jiné odborné služby,
 • zřizovatel správce jako příspěvkové organizace.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů či doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech dle čl. 34 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 8. 2. 2024.