Rozšířením o kolumbárium a vsypovou louku dochází k prostorovému prodloužení stávajícího hřbitova v jižní ose, rovnoběžně s ulicí K jezeru. Navazuje na přesné tvary starých hřbitovních zdí.

Nový objekt zvenčí nijak nezdůrazňuje svou funkci, jeho jednoduchý vstup nepůsobí jako přímé vybídnutí k návštěvě. Kolemjdoucí je však vítán, má možnost jím projít, může se zastavit, zažít klid tohoto místa a pak pokračovat dál po naučné stezce. Asketicky jednoduchý pravoúhlý prostor je členěn na tři základní části: vstupní prostor, zázemí a prostor kolumbária se vsypovou loukou, přes níž pak v diagonále půdorysu vede mlatová stezka pro pěší. Nástupní prostor s mlatovým povrchem s funkcí společného památníku pokračuje až do kolumbária.

Jeho vysoké klenuté zdi bez zastřešení svírají louku a starý strom ze všech stran. Jejich dimenze – a současně absence zastřešení – izolují pietní prostor od okolí a zároveň jej spojují s nekonečným nebem. Pravidelný rastr válcových nik v obvodových zdech z pohledového betonu je určen pro uložení ostatků zesnulých v originálních urnách jednotného designu. Nedílnou součástí celku bude umělé osvětlení v intenzitě sladěné s okolním prostředím a informační systém s předepsanou typografií.

Architekti: Ing.arch. Róbert Bakyta, Ing.arch. Stanislav Krčmárik, Ing.arch. Lukáš Radošovský

Termín dokončení 9/2024