Obvyklý postup

Vážení pozůstalí, je nám líto, že jste ztratili blízkého člověka. Rádi bychom Vám v této nelehké situaci pomohli alespoň s tím, s čím pomoci můžeme – následující text Vám poradí, jak po úmrtí blízkého postupovat a jak vyřídit všechny náležitosti, které jsou s jeho odchodem spojeny.

ilustrace pohřbu

Co dělat v případě úmrtí blízkého

Výběr pohřební služby

Pohřební službu si vždy můžete vybrat podle svého, nikdo Vám její výběr nemůže nutit. Platí to i tehdy, pokud již nějaká pohřební služba – třeba na základě pokynu lékaře, koronera nebo policie – tělo Vašeho zemřelého z místa úmrtí odvezla. Jako pozůstalí máte vždy právo zvolit si i jinou pohřební službu, u níž sjednáte zpopelnění či pohřeb do země.

Postup při úmrtí doma

Vždy je třeba zavolat buď praktického lékaře, záchrannou službu na čísle 155 nebo lékařskou službu první pomoci; ti zpravidla povolají koronera (tedy lékaře, který provádí ohledání zemřelých); praktický lékař může prohlídku zemřelého provést i sám. Koroner nebo jiný ohledávající lékař po příjezdu na místo vystaví List o prohlídce zemřelého a rozhodne, zda má být provedena pitva. Pokud ano, většinou zároveň zajistí i přepravu zesnulého na patologii. V případě, že koroner pitvu nenavrhne, zavolejte Vámi vybranou pohřební službu, která po dohodě s Vámi zesnulého odveze.

Po kontaktování pohřební služby (i při úmrtí v noci) doporučujeme využít dobu do příjezdu jejích pracovníků k přípravě oblečení pro zesnulého – oblečení pak můžete zástupcům pohřební služby rovnou předat. Není to ale nutné a oblečení si můžete v klidu nachystat a vzít je sebou až při sjednávání pohřbu. Pohřební služba obvykle přijede do dvou hodin od zavolání.

Některé rodiny dávají přednost tomu tělo neodvážet, nechat si zemřelého doma a pohřeb později vypravit přímo z domova (pohřební služby takový postup označují jako „pohřeb z domu smutku“). I to je možné – v takovém případě si ale s pohřební službou dohodněte zapůjčení přenosného chladicího zařízení (nejčastěji má podobu podložní desky pod zesnulého nebo klimatizačního zařízení, které sníží teplotu v celé místnosti), díky němuž bude moci tělo v domácnosti zůstat několik dnů.

Při plánování termínu pohřbu myslete na to, že doba, která mezi úmrtím a pohřbením proběhne, může mít vliv na celkovou výši nákladů – uložení těla v chladicím zařízení v prostorách pohřební služby totiž bývá zpoplatněno.

Na internetu se někdy můžete setkat s informací, že podle zákona je pohřeb nutné sjednat do 96 hodin (tedy do čtyř dnů) od úmrtí. Pozůstalí někdy tomuto sdělení špatně rozumějí – nejde o to, že by zemřelý musel být do čtyř dnů pohřben, ale o to, že do čtyř dnů od úmrtí je třeba projevit vůli ujmout se vypravení pohřbu (tato vůle je ale projevena už zahájením komunikace s pohřební službou, takže v tomto ohledu není z Vaší strany žádného dalšího úkonu třeba). Pokud by se totiž do 96 hodin od úmrtí nebo od nalezení těla nikdo z pozůstalých k vypravení pohřbu neuvolil, vznikla by pohřbívací povinnost obci, na jejímž území k úmrtí došlo nebo kde bylo tělo zemřelého nalezeno. Pro vlastní pohřbení už potom zákon žádnou lhůtu nestanoví a v tomto směru je tedy jedno, kolik dnů mezi úmrtím a pohřbením proběhne.

Postup při úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo ústavu sociální péče

Pokud Váš blízký zemře ve zdravotnickém zařízení nebo v lůžkovém zařízení sociální péče a Vy s ním v jeho posledních chvílích nebudete, bude Vás o úmrtí informovat personál příslušné instituce. Na Vás potom bude zkontaktovat Vámi vybranou pohřební službu a domluvit se s ní na dalším postupu. Pohřební služba Vás pravděpodobně požádá o udělení plné moci, kterou bude potřebovat k vyzvednutí těla zemřelého. Uložení zesnulé osoby hradí v prvních 48 hodinách zdravotnické zařízení, po uplynutí této lhůty pak vypravitel pohřbu.

Informace o dokladech zesnulého

Průkaz zdravotního pojištění zesnulého
Průkaz zdravotního pojištění je možné odevzdat na libovolné pobočce příslušné pojišťovny. Lze jej také nechat v objednávkové kanceláři při sjednávání pohřbu a naše pracovnice jej pojišťovně vrátí za Vás.

Řidičský průkaz zesnulého
Řidičský průkaz zesnulého by měli pozůstalí odevzdat na dopravním inspektorátu.

Cestovní pas zesnulého
Cestovní pas by měl být vrácen orgánu, který jej vydal (nebo je k jeho vydávání oprávněn – obvykle je to úřad obce s rozšířenou působností), popřípadě zanechán na matričním úřadě nebo odevzdán Policii ČR.

Úmrtní list zesnulého

Úmrtní list vydává matrika obce nebo městské části, na jejímž území k úmrtí došlo, a to do 30 dnů po oznámení úmrtí. S matrikou můžete komunikovat buď sami, nebo vyřízení úmrtního listu nechat na zaměstnancích pohřební služby. Matrika pak zašle úmrtní list na Vaši adresu (pokud si s ní nesjednáte osobní převzetí), a také na Českou správu sociálního zabezpečení, která poté zastaví výplatu starobního a invalidního důchodu.

Matrika rovněž uvědomí příslušného notáře, který Vás poté písemně vyzve k účasti v pozůstalostním řízení.

Pohřebné

Nárok na pohřebné ve výši 5 000 Kč vzniká tomu, kdo vypravil pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo tomu, kdo vypravil pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte. Nárok vzniká dnem vypravení pohřbu zesnulého a je nutné jej uplatnit ve lhůtě nejpozději jednoho roku ode dne vypravení pohřbu. Více k pohřebnému a způsobu podání žádosti o něj naleznete na: https://www.mpsv.cz/-/pohrebne

Nárok na placené pracovní volno

Nárok na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu vzniká:

 • V případě úmrtí manžela, druha, nebo dítěte – pak činí dva pracovní dny.
 • případě úmrtí rodiče, sourozence, prarodiče, tchána, tchýně, švagra nebo švagrové – tehdy je nárok na jeden pracovní den (vyhrazený pro účast na pohřbu). Člověk, který pohřeb sjednává, má pak nárok ještě na jeden den pracovního volna navíc.

Co potřebujete ke sjednání pohřbu

 • Svůj občanský průkaz
 • Občanský průkaz zemřelého (máte-li jej k dispozici – pro sjednání pohřbu nezbytný není)
 • Potvrzení o úmrtí (máte-li je k dispozici – pro sjednání pohřbu nezbytné není)
 • Oblečení pro zemřelého
Pracovnice našich sjednávacích kanceláří Vám pomohou nejen se vším, co souvisí se samotným objednáním pohřbu, ale ochotně Vám poradí také v ostatních důležitých záležitostech, jakými jsou například odhlášení důchodu a zdravotního pojištění či pozůstalostní řízení. Pokud si to budete přát, ujmou se rovněž komunikace s matrikou a zajistí vydání úmrtního listu.

Služby, které Vám v souvislosti s pohřbem mohou nabídnout a zajistit Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy

 • Pohřeb žehem s obřadem i bez obřadu
 • Obřady v našich obřadních síních
 • Pohřby do hrobů a hrobek na našich hřbitovech
 • Obřady v kostelích
 • Obřady v Pohřebním ateliéru
 • Uložení popela v Lese vzpomínek
 • Rozptyl nebo vsyp popela na rozptylové, resp. vsypové loučce
 • Uložení urny do hrobu nebo kolumbária,
 • Přepravy zesnulých osob do i ze zahraničí
 • Tvorba smutečního oznámení

Pohřeb do země

I když v dnešní uspěchané době pohřbů do země ubývá, stále je dost lidí, pro něž je důležitý pocit sepětí se zemí, a kteří proto této tradiční formě pohřbení dávají přednost před zpopelněním.

ilustrace hrob
ilustrace kancelář

Navštivte sjednávací kancelář

Navštivte některou z našich sjednávacích kanceláří nebo si po telefonu domluvte projednání pohřbu u Vás doma.

Pohřeb žehem

Pohřební služby hlavního města Prahy provozují dvě krematoria a v souvislosti se zpopelněním nabízejí pozůstalým i řadu doplňkových služeb, například žeh ve vybraném čase či možnost být u kremace svého blízkého přítomen.
ilustrace pohřeb žehem
ilustrace rakve

Rakve

V naší nabídce je velké množství tradičních dřevěných rakví vhodných jak pro kremaci, tak pro pohřeb do země. Jsme ale připraveni pomoci i s obstaráním méně obvyklých schránek, které v našem katalogu nejsou.

Urny

Pokud pozůstalí nezvolí rozptyl, vsyp nebo uložení popela do urnového hrobu, a rozhodnou se třeba pro kolumbárium, bývá otázka výběru ozdobné urny zvlášť důležitá. Také tady rádi pomůžeme i nad rámec aktuálního katalogu.
ilustrace urna
ilustrace věnec

Květinové dary

Květiny za nás mluví i beze slov. Svou křehkostí nám připomínají pozemskou pomíjivost a svou krásou to, co pomíjivost přesahuje. Při volbě květinové výzdoby si můžete vybrat z naší nabídky, nebo dát prostor vlastní představivosti.

Nejčastěji objednávané
typy pohřbů

Ignis

Zpopelnění zemřelého
bez obřadu

Rekviem

Zpopelnění zemřelého
s obřadem

Regius

Zpopelnění zemřelého
s obřadu

Gravis

Zpopelnění zemřelého
s obřadem a uložením do hrobu