Náklady související s pořízením hrobu

Pokud se rozhodnete pro pořízení hrobového místa, měli byste znát také všechny další náklady, které s tímto krokem souvisejí. Zde Vám přinášíme jejich kompletní přehled

ilustrace hrob

Pronájem hrobového místa a prodej hrobového zařízení

Hrobovým místem se rozumí nejčastěji hrob pro uložení lidských pozůstatků v rakvi do země nebo urnový hrob, do nějž jsou ukládány urny se zpopelněnými lidskými ostatky, popřípadě místo v kolumbáriu. Patří sem samozřejmě i hrobky – ty jsou považovány za nadzemní nebo podzemní stavby a schránka s ostatky v nich není zasypána zeminou; zmíníme se o nich níže.

Jako hrobové místo se někdy může označovat i místo, kde budou hrob nebo hrobka teprve zřízeny, ale které už je pro tento účel vyhrazeno.

Jako hrobové zařízení se nejčastěji označují takové prvky, jako pomník, krycí deska nebo rám.

Rozlišování mezi hrobovým místem, hrobovým zařízením a hrobkou je důležité zejména z hlediska majetkoprávních vztahů: hrobové místo si lze pouze pronajmout, zatímco hrobové zařízení, jakožto věc movitá, může být (a obvykle také bývá) předmětem individuálního vlastnictví.

S hrobkami je situace komplikovanější – hrobka je hřbitovní stavbou (nemovitou věcí) vázanou k hrobovému místu; vlastnické poměry zde závisí mimo jiné na tom, zda byla hrobka dokončena před 1. lednem 2014, kdy nabyl účinnosti nový občanský zákoník, nebo později. Podrobnější informace Vám ochotně poskytnou naše hřbitovní správy.

Pořizovací cena

V případě zakoupení některého z hrobových zařízení z nabídky HPS je cena stanovena soudním znalcem. Tato cena zohledňuje lokalitu hřbitova například na Olšanských hřbitovech a na Vyšehradě jsou ceny vyšší než na ostatních hřbitovech. V ceně je rovněž zahrnuta srážka za “Opotřebení stářím“. K odhadní ceně bude zájemci připočtena i cena znaleckého posudku – 1 500 Kč za urnový hrob, 1 000 Kč za hrob, 3 000 Kč hrobku, 8 000 Kč za kaplovou hrobku, 500 Kč za epitafní desku.

U nově zhotovených hrobových zařízení, která nabízejí soukromá kamenictví, je třeba počítat s tržní cenou, která se u jednotlivých firem může lišit. Je vhodné se tedy informovat u více prodejců. U běžných urnových hrobů lze počítat zpravidla s částkou od 40 tisíc Kč, klasický hrob (rám, krycí deska, pomník) se zpravidla pohybuje od 70-80 tisíc Kč. Náklady na zřízení hrobky zpravidla přesahují 150 tisíc Kč. Pro dosažení výhodnější pořizovací ceny doporučujeme vyzvat ke zpracování cenové nabídky alespoň 2 různé kamenické firmy.

Nájem a služby s nájmem spojené

Za hrobové místo nájemce hradí nájem na 10 let (hrob), 5 let (urnový hrob) nebo 20 let (hrobka). Výše nájmu na všech pražských hřbitovech se pohybuje od 97 Kč do 134 Kč/m2 – dle kategorie (osvobozeno od DPH). Nedílnou součástí platby nájmu je platba za „služby s nájmem spojené“ (režijní náklady spojené s údržbou hřbitova, včetně DPH 15 %). Více informací si vyžádejte na příslušné hřbitovní správě.

Opravy

Při zakoupení staršího hrobového zařízení mohou další náklady představovat drobné opravy (sesazení rámu, vyčištění, přebroušení nápisové desky atd.). Při provádění rozsáhlejších oprav doporučujeme vyzvat ke zpracování cenové nabídky alespoň 2 různé kamenické firmy.

Exhumace

U nově pronajímaných hrobů a urnových hrobů správce pohřebiště vyzvedá uložené zpopelněné ostatky (urny) na své náklady. Nezpopelněné ostatky zůstávají v hrobě a v případě pohřbení jsou soustředěny a uloženy na dno výkopu. V případě, že nájemce nechce mít původní nezpopelněné ostatky v hrobě uložené, může je na vlastní náklady nechat exhumovat správcem pohřebiště. U nově pronajímaných hrobek hradí nový nájemce veškeré náklady spojené s vyklizením podzemního prostoru včetně exhumace. Cena exhumace závisí na počtu uložených ostatků a je stanovena dle platného ceníku.

Služby hřbitovní správy

Nájemce si může rovněž objednat z široké nabídky nabízených služeb Správy pražských hřbitovů. Jedná se především o čištění hrobů, výsadbu květin, zálivku, celoroční péče o hrob. Více informací naleznete v sekci údržba hrobů.