Dnes branka nabízí alternativní možnost přístupu na hřbitov a průchodu hřbitovem; hřbitov přitom lze nahlížet nikoli pouze jako pohřebiště, ale jako chráněný prostor, klidovou zónu, jako park s přidanou hodnotou. Výhledově, v kontextu revitalizace Olšanské ulice, se tento vstup stane součástí pěší stezky vedené podél hřbitovní zdi západo-východním směrem.

Branka byla osazena do nového průrazu zdí; charakterizuje ji jednoduché soudobé tvarosloví oproštěné od historizujících prvků a orámování šambránou, jež je vyvýšena nad hřbitovní zeď. Design branky je čistě účelový, jeho jediným výtvarným oživením je exaktně propálený nápis “OLŠANSKÉ HŘBITOVY“. Branka má dvě křídla – obě lze otevřít pro případný průjezd servisních vozidel, ale v běžném provozu je standardně otevřeno pouze jedno z křídel.

Branka představuje referenční vzor pro podobné stavební záměry nejen v rámci Olšanských hřbitovů, ale i dalších pohřebišť ve správě Hřbitovů a pohřebních služeb hl. m. Prahy.

Architekt: Ing. arch. Filip Ditrich

Realizace: 2022